• Stitched Panorama
  • slide12
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama

toman

Zprávy ze sněmu

Zprávy z posledního sněmu máte k dispozici v sekco „ke stažení“

Doplnění provozního řádu

Vážení kolegové a kolegyně,

někteří z vás jste pravděpodobně byli již informováni o nové povinnosti provozovatelů zdravotnických a sociálních zařízení. Tato nová povinnost je dána novelou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (§ 89). Nejpozději do 31. 12. 2022 máte zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a předložit je na KHS ke schválení jako součást provozního řádu.

Díky pomoci paní MUDr. Ivaně Krabatschové z Územního pracoviště KHS v Českém Krumlově, která s laskavostí pro nás vypracovala potřebné podklady, vám můžeme touto cestou trochu usnadnit celý proces vyplnění pokynů a podání ke schválení. V příloze najdete 2 druhy žádostí o schválení dodatku k provoznímu řádu. Jedna žádost je pro fyzické osoby a druhá žádost je pro právnické osoby. Další přílohou jsou Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví. Ke každému bodu (a – r) je připraven návrh vyplnění. Některé body musíte doplnit sami podle Vaší ordinace, některé body můžete ponechat.

Povinnost vyplývá ze zákona Ministerstva životního prostředí (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Prováděcí vyhláška k zákonu je vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Přejeme všem krásné léto a v případě nejasností pište na mudr.dvorak@centrum.cz. Pokud budeme vědět, poradíme.

Za představenstvo OSK MUDr.Tomáš Dvořák

Upřesnění informace k podmínkám provozování rentgenového zařízení v ordinaci zubního lékaře dle konzultace s Regionálním centrem SÚJB v Českých Budějovicích

Každé stomatologické pracoviště (právnická či fyzická osoba ) mající povolení k provozování registrovaného  rentgenového zařízení  je  od 1.1.2017 označeno nově jako REGISTRANT. Toto povolení  registranta platí však pouze do 31.12.2021. Pak je nutná nová registrace.

Podle nového atomového zákona musel každý REGISTRANT do konce roku 2017 ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta (tzv. OZARO). Tato osoba musí být neustále po dobu používání RTG přístroje osobně na pracovišti. Tzn. nejlépe každý pracovník pracující s RTG přístrojem.

Již jím nemůže být dřívější garant mimo ordinaci!!.

Každý OZARO mající stávající platné oprávnění musí po vypršení jeho platnosti avšak nejpozději do 31.12.2021 absolvovat vzdělávací kurz.

Nyní mohou tedy nastat tyto situace

  • Používám zubní  RTG a MÁM povolení  SÚJB  k používání s platností na dobu neurčitou  –  vydané před 31. 12. 2016

Od 1. 1. 2017 se mé povolení automaticky stalo registrací, která zaniká za 5 let (1.1.2022).

Do této doby se musím nově registrovat.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

  • Používám zubní RTG a MÁM povolení SÚJB  k používání s platností na dobu určitou  –  vydané před 31. 12. 2016

Od 1. 1. 2017 se mé povolení automaticky stává registrací s platností do doby uvedené v rozhodnutí, max. však na 5 let. Do této doby se musím nově registrovat.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

  • CHCI používat zubní RTG a k 31. 12. 2016 jsem neměl povolení k používání

Musím podat žádost SÚJB o registraci na registračním formuláři  – A1.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

.. a dále:

DO konce roku 2017 jsem měl ustanovit OSOBU ZAJIŠŤUJÍCÍ RADIAČNÍ OCHRANU REGISTRANTA (OZARO) a zajistit její přípravu a přítomnost na pracovišti při používání zdroje ionizujícího záření (nelze zajistit externě).

Situace:

  1. Na pracovišti se zubním RTG je při používání rtg zařízení přítomna dohlížející osoba s oprávněním SÚJB vydaným podle (starého) zákona č. 18/1997 Sb., (tuto osobu ustanovím osobou zajišťující radiační ochranu registranta) – toto oprávnění je platné do doby v něm uvedené, nejdéle však 5 let, do té doby se tato osoba musí zúčastnit další odborné přípravy (absolvováním vzdělávacího kurzu). Po tomto kurzu osoba již neskládá zkoušku na SÚJB.

nebo

  1. Na pracovišti se zubním RTG byl pouze externí dohled dle starého AZ. Měl jsem ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta, která musí být přítomna při používání rtg zařízení na pracovišti a nejpozději do 31. 12. 2017 měla být zajištěna její odborná příprava (absolvováním vzdělávacího kurzu). Po tomto kurzu se již neskládá zkouška na SÚJB.

Závěrem:

Je třeba oddělit pojmy Registrace zařízení používajícího RTG – tzv. Registrant

a ustanovení OZARO (osoby zajišťující radiační ochranu) s absolvovaným kurzem.

 

Při platných povoleních je tedy třeba registraci a školení provést nejpozději do 31.12.2021.

Na druhou stranu jsme byli regionálním centrem SÚJB požádáni o průběžné registrování pracovišť ještě před nejzažším termínem tak, aby mohli situaci co nejlépe administrativně zvládnout.

Adresa kam registrační formuláře zasílat:

Ing. Michaela Vostřáková

RC SÚJB Praha

Bartoškova 28

Praha, 140 00

 

S vyplněním formulářů doporučuji se obrátit na osobu, která vám zajišťuje kontrolu RTG přístrojů Zkouškou dlouhodobé stability. V našich vodách nejčastěji Ing.Karel Zeman.

 

Za OSK MUDr.Tomáš Dvořák,

mudr.dvorak@centrum.cz,

380 712 731

Spuštěno diskusní forum

V sekci diskuse můžete diskutovat k volbě prezidenta ČSK. Ve druhém vláknu můžete psát podněty pro zlepšení apod.
Heslo pro vstup na forum rozešle paní Kvěchová. Zkontrolujte prosím zda je Váš e-mail aktuální.