• Stitched Panorama
  • slide12
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama
  • Stitched Panorama

Aktuality

Seznam stomatochirurgických pracovišť

V souvislosti s příspěvkem oddělení ÚČOCH ČB zde přikládáme seznam stomatochirugických pracovišť s nasmlouvaným kódem 00968 (akutní ošetření stomatochirurgického pacienta)

Kód vykazuje zubní lékař s osvědčením ve stomatochirurgii (CH), pokud výkon poskytl na
sjednaném pracovišti poskytovatele zařazeného do sítě stomatochirurgických pracovišť.
Jde o vyšetřovací a bonifikační kód kompenzující nutnost udržování určité volné kapacity
a tím omezení objednávání běžné stomatologické péče v souvislosti s povinností přijmout
pacienta odeslaného jiným pracovištěm k akutnímu stomatochirurgickému ošetření (při
naléhavých stavech i bez doporučení). Poskytovatel zařazený do sítě stomatochirurgických
pracovišť musí splňovat podmínky uvedené v metodice pro nasmlouvání a vykazování
kódu 00968, která je zveřejněna na webových stránkách zdravotních pojišťoven.
Kód se vykazuje na základě písemného doporučení jiného zubního lékaře při
neodkladných stavech, následuje písemná zpráva. V naléhavých případech, tedy v situaci,
kdy doporučení jiného lékaře nelze bez prodlení opatřit, lze výkon poskytnout a kód
00968 vykázat i bez doporučení.

Neodkladné stavy
Za neodkladný se považuje stav, kdy
a) obtíže pacienta vyžadují bezprostřední stomatochirurgické ošetření nebo
b) odklad stomatochirurgického ošetření by mohl vést ke zhoršení zdravotního stavu
pacienta nebo
c) odklad stomatochirurgického ošetření by mohl zkomplikovat strategii léčby (např.
ortodontické).

Read More »

Zprávy ze sněmu

Zprávy z 80. jednání sněmu ČSK a prezentaci Dr. Roberta Houby máte v sekci „ke stažení“

Read More »

Upozornění oddělení ÚČOCH ČB

Vážené zubní lékařky, vážení zubní lékaři Oblastních stomatologických komor Jihočeského kraje,

z důvodu stavebních úprav bude ve dnech 15. července až 19. srpna 2023 provedena první část dostavby operačního i zákrokového sálu odd. ÚČOCH Nemocnice České Budějovice, a.s.

V tomto období nelze provádět akutní ani plánované operační výkony dentoalveolární chirurgie v lokální anestézii (např. dokončení extrakce, chirurgické extrakce apod.) Takové pacientky odesílejte na jiná pracoviště.

Neodkladné a akutní operace jsou zajištěny na náhradním operačním sále, kde nelze ošetřovat ambulantní pacienty. 

Děkuji za pochopení 

Prim. MUDr. Pavel Střihavka

Odd. Ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Read More »

Pozvánka na Oblastní shromáždění

Představenstvo    OSK Písek, Strakonice, Prachatice,  Český Krumlov zve Všechny  své  členy  na  Oblastní shromáždění, které  se  bude  konat  ve středu 21. června 2023 ve Vodňanech, v prostorách Kulturního domu.  Začátek v 17.00 hodin.

Kulturní dům se nachází v parku. Parkování na přilehlém velkém parkovišti.

Program:  1)  zahájení  – volba komisí

                     2 ) zpráva o činnosti OSK

                     3 )  zpráva Revizní komise ČSK

                     4 )  zpráva o hospodaření

                     5 )  zprávy ze sněmu

                     6 )  přestávka ( presentace dentálních firem, občerstvení )                                                         

                     7 )  závěr – usnesení

Read More »

Zprávy ze sněmu

Zprávy z posledního sněmu máte k dispozici v sekco „ke stažení“

Read More »

Doplnění provozního řádu

Vážení kolegové a kolegyně,

někteří z vás jste pravděpodobně byli již informováni o nové povinnosti provozovatelů zdravotnických a sociálních zařízení. Tato nová povinnost je dána novelou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (§ 89). Nejpozději do 31. 12. 2022 máte zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a předložit je na KHS ke schválení jako součást provozního řádu.

Díky pomoci paní MUDr. Ivaně Krabatschové z Územního pracoviště KHS v Českém Krumlově, která s laskavostí pro nás vypracovala potřebné podklady, vám můžeme touto cestou trochu usnadnit celý proces vyplnění pokynů a podání ke schválení. V příloze najdete 2 druhy žádostí o schválení dodatku k provoznímu řádu. Jedna žádost je pro fyzické osoby a druhá žádost je pro právnické osoby. Další přílohou jsou Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví. Ke každému bodu (a – r) je připraven návrh vyplnění. Některé body musíte doplnit sami podle Vaší ordinace, některé body můžete ponechat.

Povinnost vyplývá ze zákona Ministerstva životního prostředí (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Prováděcí vyhláška k zákonu je vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Přejeme všem krásné léto a v případě nejasností pište na mudr.dvorak@centrum.cz. Pokud budeme vědět, poradíme.

Za představenstvo OSK MUDr.Tomáš Dvořák

Read More »

Odkaz na webinář z 28.11.2022

https://www.dent.cz/online-webinar-28-11-2021/

Read More »

Odkaz na nový číselník stomatologických výrobků

https://www.dent.cz/ciselnik-stomatologickych-vyrobku-stomav/

Read More »

Fluorochinolonová antibiotika - omezení používání

Na upozornění kolegy zde dáváme odkaz na stránky SÚKL zabývající se problematikou používání fluorchinolonových antibiotik

http://www.sukl.cz/fluorochinolonova-antibiotika-omezeni-pouzivani-potvrzeno

Read More »

Upřesnění informace k podmínkám provozování rentgenového zařízení v ordinaci zubního lékaře dle konzultace s Regionálním centrem SÚJB v Českých Budějovicích

Každé stomatologické pracoviště (právnická či fyzická osoba ) mající povolení k provozování registrovaného  rentgenového zařízení  je  od 1.1.2017 označeno nově jako REGISTRANT. Toto povolení  registranta platí však pouze do 31.12.2021. Pak je nutná nová registrace.

Podle nového atomového zákona musel každý REGISTRANT do konce roku 2017 ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta (tzv. OZARO). Tato osoba musí být neustále po dobu používání RTG přístroje osobně na pracovišti. Tzn. nejlépe každý pracovník pracující s RTG přístrojem.

Již jím nemůže být dřívější garant mimo ordinaci!!.

Každý OZARO mající stávající platné oprávnění musí po vypršení jeho platnosti avšak nejpozději do 31.12.2021 absolvovat vzdělávací kurz.

Nyní mohou tedy nastat tyto situace

  • Používám zubní  RTG a MÁM povolení  SÚJB  k používání s platností na dobu neurčitou  –  vydané před 31. 12. 2016

Od 1. 1. 2017 se mé povolení automaticky stalo registrací, která zaniká za 5 let (1.1.2022).

Do této doby se musím nově registrovat.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

  • Používám zubní RTG a MÁM povolení SÚJB  k používání s platností na dobu určitou  –  vydané před 31. 12. 2016

Od 1. 1. 2017 se mé povolení automaticky stává registrací s platností do doby uvedené v rozhodnutí, max. však na 5 let. Do této doby se musím nově registrovat.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

  • CHCI používat zubní RTG a k 31. 12. 2016 jsem neměl povolení k používání

Musím podat žádost SÚJB o registraci na registračním formuláři  – A1.

( https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/    )

 

.. a dále:

DO konce roku 2017 jsem měl ustanovit OSOBU ZAJIŠŤUJÍCÍ RADIAČNÍ OCHRANU REGISTRANTA (OZARO) a zajistit její přípravu a přítomnost na pracovišti při používání zdroje ionizujícího záření (nelze zajistit externě).

Situace:

  1. Na pracovišti se zubním RTG je při používání rtg zařízení přítomna dohlížející osoba s oprávněním SÚJB vydaným podle (starého) zákona č. 18/1997 Sb., (tuto osobu ustanovím osobou zajišťující radiační ochranu registranta) – toto oprávnění je platné do doby v něm uvedené, nejdéle však 5 let, do té doby se tato osoba musí zúčastnit další odborné přípravy (absolvováním vzdělávacího kurzu). Po tomto kurzu osoba již neskládá zkoušku na SÚJB.

nebo

  1. Na pracovišti se zubním RTG byl pouze externí dohled dle starého AZ. Měl jsem ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta, která musí být přítomna při používání rtg zařízení na pracovišti a nejpozději do 31. 12. 2017 měla být zajištěna její odborná příprava (absolvováním vzdělávacího kurzu). Po tomto kurzu se již neskládá zkouška na SÚJB.

Závěrem:

Je třeba oddělit pojmy Registrace zařízení používajícího RTG – tzv. Registrant

a ustanovení OZARO (osoby zajišťující radiační ochranu) s absolvovaným kurzem.

 

Při platných povoleních je tedy třeba registraci a školení provést nejpozději do 31.12.2021.

Na druhou stranu jsme byli regionálním centrem SÚJB požádáni o průběžné registrování pracovišť ještě před nejzažším termínem tak, aby mohli situaci co nejlépe administrativně zvládnout.

Adresa kam registrační formuláře zasílat:

Ing. Michaela Vostřáková

RC SÚJB Praha

Bartoškova 28

Praha, 140 00

 

S vyplněním formulářů doporučuji se obrátit na osobu, která vám zajišťuje kontrolu RTG přístrojů Zkouškou dlouhodobé stability. V našich vodách nejčastěji Ing.Karel Zeman.

 

Za OSK MUDr.Tomáš Dvořák,

mudr.dvorak@centrum.cz,

380 712 731

Read More »

Spuštěno diskusní forum

V sekci diskuse můžete diskutovat k volbě prezidenta ČSK. Ve druhém vláknu můžete psát podněty pro zlepšení apod.
Heslo pro vstup na forum rozešle paní Kvěchová. Zkontrolujte prosím zda je Váš e-mail aktuální.

Read More »